Myndlistarsjóður

Leiðbeiningar

Markmiðið með þessum leiðbeiningum er að gefa hagnýtar ráðleggingar um gerð umsókna, gera umsækjendur hæfari í að sækja um styrki og fækka umsóknum sem uppfylla ekki viðmið og reglur sjóðsins.

Hlutverk og markmið: Hlutverk myndlistarsjóðs skv. myndlistarlögum er að efla íslenska myndlist með fjárhagslegum stuðningi og kostun verkefna sem falla undir hlutverk og starfsemi myndlistarráðs. Þannig skal stuðlað að framgangi listsköpunar, kynningu og aukinni þekkingu á íslenskri myndlist hérlendis sem erlendis. Sjóðurinn veitir verkefnastyrki sem ætlaðir eru til að auðvelda framkvæmd verkefna á sviði listsköpunar og listrannsókna. Jafnframt veitir sjóðurinn styrki til undirbúnings verkefna sem falla undir starfssvið sjóðsins.

Myndlistarráð úthlutar styrkjum úr myndlistarsjóði.

Verkefnastyrkir: Myndlistarmenn, sýningarstjórar, listfræðingar og sjálfstætt starfandi fagmenn á sviði myndlistar geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna. Myndlistarsöfn, myndlistargallerí, sýningarstaðir, stofnanir og félög geta notið styrks úr myndlistarsjóði til skilgreindra verkefna og er mikilvægt að nafn þess sem er í forsvari fyrir hönd stofnunarinnar eða félagsins komi skýrt fram sem tengiliður verkefnisins.

Sjóðnum er heimilt að styrkja aðra starfsemi til að efla íslenskt myndlistarlíf m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær. Myndlistarsjóður getur veitt styrki til alþjóðlegra verkefna sem viðurkenndir myndlistarmenn úr íslenskri myndlistarsenu eru þátttakendur í. Með verkefni er átt við viðburð sem fer fram á afmörkuðu tímabili með skilgreint upphaf og endi.

Verkefnastyrkir skiptast í eftirfarandi flokka

  • Undirbúningsstyrki
  • Sýningarverkefni
  • Útgáfustyrki, rannsóknarstyrki og aðra styrki

nari útskýringar á flokkum:

  • Undirbúningsstyrkir eru veittir til undirbúnings og þróunar viðamikilla verkefna sem síðar geta sótt um styrk til framkvæmdar.
  • Styrkir til sýningarverkefna.
  • Útgáfustyrkir, rannsóknarstyrki og aðrir styrkir eru veittir til rannsókna á verkum íslenskra listamanna og til útgáfu rita um íslenska listasögu og verk myndlistarmanna auk annarra opinna verkefna sem ekki falla undir aðra liði.

Myndlistarsjóður veitir hvorki rekstrarstyrki né ferðastyrki.

Söfn og sýningarstaðir geta ekki sótt í sjóðinn fyrir þóknun og launum til listmanna.

Listamenn geta ekki sótt í sjóðinn fyrir sínum eigin launum heldur er þeim bent á að sækja um listamannalaun til Rannís.

LEIÐBEININGAR MEÐ EYÐUBLAÐI

Leiðbeiningar: Það sem umsækjandi skráir á umsóknareyðublað á að veita upplýsingar um hvers vegna á að vinna viðkomandi verkefni, hvernig, hvenær, hvar og fyrir hvern.

Undirbúningur: Umsóknir endurspegla þann tíma sem lagður er í gerð þeirra. Verið raunsæ og nákvæm og gætið þess að umsóknin sé trúverðug og að tíma- og kostnaðaráætlanir séu raunsæjar.

Umsóknum í myndlistarsjóð skal skilað á rafrænu eyðublaði sem finna má á heimasíðu sjóðsins. Aðeins er tekið við rafrænum umsóknum á heimasíðu sjóðsins til miðnættis á auglýstum lokadegi umsókna.

Umsækjandi velur hvort hann sækir um undirbúningsstyrk, styrk til sýningarverkefna eða útgáfu-, rannsókna- og aðra styrki.

Fjöldi umsókna: Ekki eru takmörk á fjölda verkefnastyrkja. Dæmi eru um að sami umsækjandi fá styrki úr tveim mismunandi flokkum myndlistarsjóðs til ólíkra verkefna. Margar innsendar umsóknir tryggja ekki styrk úr sjóðnum – það eru gæði umsókna sem gilda.

Grunnupplýsingar: Ef umsækjandi er stofnun/félag skráir hann grunnupplýsingar um stofnunina sem sækir um ásamt upplýsingum um tengilið verkefnis. Ef umsækjandi er einstaklingur skráir hann grunnupplýsingar um sig sjálfan sem umsækjanda og tengilið.

Ferilskrá: Hefðbundin ferilskrá aðstandenda verkefnisins.

Heiti verkefnis: Þarf að vera lýsandi fyrir verkefnið þar sem megin inntak verkefnis er hluti af heitinu – s.s. útgáfa, sýning, rannsókn. Nafnið getur verið hvort sem er nafn á verki/sýningu eða vinnutitill verksins.

Upphæð sem sótt er um skal tilgreind í tölustöfum og í íslenskum krónum. Myndlistarsjóður veitir allt að 70% af áætluðum heildarkostnaði verkefna, og því þarf að tilgreina aðra fjármögnun verkefnisins á móti styrknum sem sótt er um til myndlistarsjóð.  Hámarksupphæð styrkja geta verið allt að 3.000.000 kr. en lágmarksupphæð ekki undir 300.000 kr.

Dagsetning verkefnisins: Upphaf og endir verkefnisins. Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem er lokið fyrir settan umsóknarfrest en verkefni geta verið í vinnslu í allt að tvö ár.

Nafn listamanns / nöfn listamanna: Tilgreina skal hvaða listamenn taka þátt í verkefninu ef slíkar upplýsingar liggja fyrir.

Þátttakendur: Tilgreina skal alla listamenn sem taka þátt í verkefninu sem og aðra samstarfsaðila, eins og sýningarstjóra, útgefendur, ráðgjafa, stofnanir og fyrirtæki. Fylgja skal boðsbréf eða staðfesting frá samstarfsstofnun ef um sýningu eða vinnustofudvöl er að ræða.

Stutt lýsing á verkefninu: 50 orða lýsing á verkefninu sem Myndlistarsjóður má nota til að kynna verkefnið.

Nánari lýsing á verkefninu: Vandaður, einfaldur og skýr texti um verkefnið að hámarki 500 orð. Greinið frá tilgangi þess, mikilvægi og samhengi. Skýrt skal tekið fram fyrir hvaða hluta verkefnisins er verið að sækja um styrk.

Verk- og tímaáætlun: Hér skal greina frá tímaramma verkefnisins þar sem fram kemur hvernig og hvenær það verður unnið. Gott er að skipta tímarammanum niður í undirbúning, framkvæmd og eftirfylgni og tilgreina helstu áfanga innan hvers tímabils.

Kostnaðar- og fjármögnunaráætlun: Mikilvægt er að hafa í huga við gerð fjárhagsáætlunar að átt er við heildarkostnað verkefnisins og hvernig áætlað er að fjármagna það að fullu og öllu leyti. Skýrt skal tekið fram í áætlun fyrir hvaða kostnaðarliðum verkefnisins er sótt um styrk úr myndlistarsjóði. Myndlistarsjóður veitir að hámarki en 70% af áætluðum heildarkostnaði verkefna, og því þarf að tilgreina aðra fjármögnun verkefnisins á móti styrknum sem sótt er um til myndlistarsjóðs. Ef sótt er um styrk eða framlög til annarra sjóða en myndlistarsjóðs fyrir verkinu skal tilgreina það í umsókn, jafnvel þó niðurstaða úr þeim umsóknum liggi ekki fyrir. Dæmi um kostnaðarliði verkefna geta verið aðkeypt þjónusta, prentkostnaður, flutningskostnaður, kynningarefni, efniskostnaður, vinna við uppsetningu, tækjaleiga, ófyrirséður kostnaður (oft 10% af heildarkostnaði verkefnis). Dæmi um tekjur verkefnis geta verið aðrir styrkir, sala á útgáfu, sala á verki, miðasala, eigið framlag umsækjenda og samstarfsaðila (í formi fjármagns, sérfræðiþekkingar, aðstöðu og fleira).

Fylgigögn:

Önnur gögn: Boðs- eða staðfestingarbréf, samningar og önnur gögn sem styðja við verkefnið.

Myndefni: Búið til Zip skrá til að setja inn ef um margar skrár er um að ræða. Heimilt er að senda inn gögn allt að 10 MB á JPEG, PNG, PDF formati.

Mat umsókna: Matsnefndir leggja faglegt mat á gæði verkefna og meta styrkhæfi umsókna með tilliti til gildis þeirra fyrir íslenska myndlistarsenu hérlendis og erlendis og gerir tillögu að upphæð styrkja.  Ekki verður sjálfkrafa úthlutað til allra verkefna sem standast lágmarksviðmið myndlistarráðs heldur munu upphæðir og fjöldi styrkja ráðast af ráðstöfunarfé sjóðsins, fjölda og gæðum umsókna.

Umsækjendur mega ekki hafa samband við ráðsmenn eða matsnefndir vegna umsókna meðan vinnsla umsókna fer fram. Öllum fyrirspurnum og ábendingum skal beina til Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar. Brot á þessu getur leitt til þess að umsókn verði vísað frá.

Úthlutun: :  Myndlistarráð úthlutar styrkjum úr myndlistarsjóði að fengnum tillögum frá matsnefndum. Nýjar matnefndir eru skipaðar við hverja úthlutun af fagfólki. Allir sem koma að afgreiðslu og mati umsókna hjá myndlistarsjóði eru bundnir þagnarheiti. Sjóðurinn fylgir almennum reglum um vanhæfi. Niðurstaðan er tilkynnt umsækjendum í tölvupósti og birt á heimasíðu sjóðsins. myndlistarsjodur.is Úthlutanir úr myndlistarsjóði eru endanlegar á stjórnsýslustigi og sæta ekki kæru til ráðherra. Einnig má benda á að skv. 3. tölul. 2. mgr. 21. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, ber stjórnvaldi ekki að veita rökstuðning þegar um er að ræða úthlutun styrkja á sviði lista, menningar eða vísinda.

Umsóknir og fylgigögn sem berast eftir að umsóknarfrestur er útrunninn eru ógildar og ekki teknar til umfjöllunar í sjóðnum. Ef umsækjanda hefur áður verið veittur styrkur úr myndlistarsjóði þarf lokaskýrsla fyrir veittan styrk að hafa borist áður en ný umsókn er tekin til umfjöllunar.

Skilmálar: Við kynningu þeirra verkefna sem fá styrk úr myndlistarsjóði ber að taka fram nafn myndlistarsjóðs hvort sem er rafrænt eða á prenti. Myndlistarsjóður / Icelandic Visual Arts Fund.

Greiðslur: Styrkir undir 800.000 krónum eru greiddir út í einu lagi. Styrkir yfir 800.000 krónum eru afgreiddir í tveimur greiðslum. Við úthlutun fá styrkþegar 80% af heildarstyrkupphæð og 20% eftir að lokaskýrslu hefur verið skilað inn vegna verkefnisins. Verkefnastyrkir úr myndlistarsjóði eru greiddir þegar styrkhafi hefur óskað eftir afgreiðslu styrks hjá greiðsludeild mennta- og menningarmálaráðuneytis s: 545 9500. Nánari upplýsingar er að finna í tilkynningu um úthlutun úr sjóðnum. Sjái umsækjandi sér ekki fært að vinna verkefnið getur hann afþakkað styrkinn.

Úthlutun styrks fellur niður ef veittur styrkur er ekki sóttur fyrir næsta umsóknarfrest sjóðsins, nema samið verði um annað við myndlistarráð. info@myndlistarsjodur.is

Eftirlit: Myndlistarráð hefur eftirlit með að styrkir séu notaðir til þess, sem getið er í umsóknum. Að verkefni loknu kynnir styrkþegi árangur og niðurstöður fyrir myndlistarráði með skriflegri greinargerð í síðasta lagi þremur mánuðum eftir lok verkefnisins sem styrkurinn var veittur til, eða með áfangaskýrslu nái verkefnið yfir meira en eitt almanaksár.

Í slíkri skýrslu er óskað upplýsinga um:

a)    framvindu verkefnis sem hlaut styrk úr myndlistarsjóði, árangur þess og afrakstur.

b)    nýtingu styrks, sundurliðun kostnaðar, aðra styrki og tekjur.

c)    hvort forsendur verkefnis, markmið, verkáætlun, skipulag og kostnaður hafi breyst og þá hvers vegna.

Lokaskýrsla skal berast myndlistarráði í rafrænu formi í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að verkefninu lýkur, nema um annað sé samið fyrir verklok.

Ef styrkir eru veittir til lengri tíma er skal skila árlegri áfangaskýrslu um framgang verkefnisins.

Heimilt er að krefjast endurgreiðslu hafi verkefni sem hlotið hefur styrk ekki verið unnið í samræmi við umsókn og þau gögn sem styrkveiting var byggð á, hafi verkefnið ekki verið unnið samkvæmt skilmálum sjóðsins eða lokaskýrslu ekki verið skilað innan árs frá áætluðum lokum verkefnis, nema sérstaklega sé sótt um frestun og/eða breytingu vegna verkefnisins.

Umsókn um frest skal vera rökstudd og send í tölvupósti á info@myndlistarsjodur.is . Jafnframt er heimilt að hafna umsóknum viðkomandi styrkþega um nýja styrki þar til úrbætur hafa verið gerðar að mati myndlistaráðs.

Umsækjendum er bent á að nýtt umsóknarkerfi hefur verið tekið í notkun. Því er ekki farið eins og áður á slóðina Mínar síður. Nú geta umsækjendur skráð sig inn með rafrænum skilríkjum í umsóknarformið þar sem umsóknir og greinagerðir verða aðgengilegar notendum.

Frekari upplýsingar fást á skrifstofu Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar, sími: 562 7262 eða í tölvupósti: info@myndlistarsjodur.is

Kynningarmiðstöðin tekur þar að auki við öllum bréfum fyrir hönd Myndlistarsjóðs og skulu þau sendast á eftirfarandi heimilisfang:

Myndlistarráð, c/o KÍM
Gimli, Lækjargata 3
101 Reykjavík